logo-yellow-dark-placeholder@2x

Stationsplein 26, 6512 AB, Nijmegen 

+31 636 307 104

scaleandgrow.nl

job@scaleandgrow.nl

Onze Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Scale&Grow: de onderneming zoals gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Community lid: de entiteit die een Overeenkomst heeft afgesloten met Scale&Grow voor de levering van Diensten;
 3. Overeenkomst: elke afspraak/opdracht tussen Scale&Grow en Community lid tot het verlenen van Diensten door Scale&Grow aan Community lid;
 4. Partij(en): Community lid en Scale&Grow tezamen of ieder als individuele contractspartij;
 5. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail, per fysiek document en/of een ander schriftelijk elektronisch communicatiemiddel;
 6. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 7. Diensten: de dienstverlening van Scale&Grow die is gericht op het verhogen van de productiviteit en het verdienvermogen van ondernemingen. Hierbij kan onder meer, maar niet uitsluitend, worden gedacht aan het aanbieden van online tools en een online platform, het aanbieden van intervisie momenten, het aanbieden en faciliteren van peer groups en een online community waarin waardevolle informatie en kennis met elkaar kan worden gedeeld.
 8. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 2: De Identiteit van Scale& Grow

Statutaire naam bedrijf: Scale&Grow B.V. 
Straatnaam en nummer: Stationsplein 26
Postcode en vestigingsplaats: 6512 AB te Nijmegen
KvK nummer: 92772773

Artikel 3: De algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Scale&Grow en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Scale&Grow en Community lid.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan het Community lid ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door het Community lid op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van het Community lid langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk en anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien Scale&Grow niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Scale&Grow in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 7. Scale&Grow kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden het door Community lid gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet tot een resultaatsverbintenis. Dit betekent dat Scale&Grow zich belooft in te spannen om een goed resultaat tot stand te brengen met het Community lid, maar geen concrete garanties doet over het resultaat.
 8. Scale&Grow is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
 9. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten. Dit houdt in dat de Overeenkomst niet door een specifiek persoon verricht hoeft te worden en dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van Scale&Grow wordt uitgesloten.

Artikel 4: Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door het Community lid mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Scale&Grow niet. 

Artikel 5A: De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door het Community lid van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bij het afsluiten van de Overeenkomst kunnen maximaal twee specifieke natuurlijke personen worden aangewezen om als communityleden van de Diensten van Scale&Grow gebruik te maken. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kunnen deze aangewezen personen niet worden vervangen door een ander, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 4. Scale&Grow behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst. Bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Community lid niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Scale&Grow weigert, dan zal hij het Community lid binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van deze weigering op de hoogte stellen.
 5. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Community lid zijn uitgesloten, indien Community lid handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgovereenkomsten.
 7. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft het Community lid dus geen recht op schadevergoeding.
 8. Indien het Community lid het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, dan bevestigt Scale&Grow onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 9. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in de Overeenkomst, bedraagt de looptijd van de Overeenkomst minimaal 6 (zes) maanden, waarbij de exacte duur van de Overeenkomst is neergelegd in die betreffende Overeenkomst.

Artikel 5B: Verplichtingen van het Community lid bij de Overeenkomst

 1. Community lid is verplicht om alle informatie die Scale&Grow redelijkerwijs nodig heeft of nodig kan hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst van Community lid tijdig, in de juiste vorm en volledig aan Scale&Grow toe te zenden. Eventuele fouten en/of tekortkomingen in dat kader, welke zijn toe te rekenen aan het Community lid, zijn voor rekening en risico van het Community lid.
 2. Scale&Grow kan alleen proberen om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken indien het Community lid hier op een bestendige en behoorlijke wijze aan meewerkt. Het Community lid is daarom verplicht zijn ‘best effort’ te leveren bij gebruikmaking van de Dienst(en) van Scale&Grow. Dit houdt in dat het Communitylid aantoonbaar en actief gebruik dient te maken van de Dienst(en), waarbij een participatiegraad van ten minste 80% van de door Scale&Grow aangeboden Diensten gedurende de Overeenkomst wordt verwacht. De beoordeling van ‘best effort’ ligt te allen tijde ter beoordeling van Scale&Grow
 3. Voor het gebruik van de online tools en het online community platform van Scale&Grow, is het Community lid verplicht om over een goede en stabiele internetverbinding te beschikken. Het Community lid begrijpt dat eventuele storingen of onderbrekingen in de internetverbinding niet de verantwoordelijkheid zijn van Scale&Grow en dus dat enige tekortkomingen op dit vlak volledig voor rekening en risico van het Community lid zijn.

Artikel 6: Ontbinding en opzegtermijnen 

 1. Indien het Community lid een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Scale&Grow het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. In geval geconstateerd wordt dat Community lid zich niet houdt aan de community guidelines van Scale&Grow, met zijn/haar gedrag de community verstoort of (online) spamt of zich anderszins schuldig maakt aan maatschappelijk onbetamelijk of ongewenst gedrag, dan behoudt Scale&Grow zich het recht voor om deze persoon c.q. deze personen te verwijderen van de (online) community en/of de Overeenkomst met hen te ontbinden, zonder dat daarbij recht ontstaat op een vergoeding (van schade).
 3. In beginsel is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst uitgesloten, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien opzegging van een Overeenkomst mogelijk is, dan geschiedt deze opzegging altijd Schriftelijk en met inachtneming van de opzegtermijn die is genoemd in de Overeenkomst.
 4. Voorafgaand aan het einde van de looptijd van de Overeenkomst zal Scale&Grow met het Communitylid een gesprek aangaan over een eventuele verlenging van de Overeenkomst. Dit gesprek zal uiterlijk één maand voor het einde van de looptijd plaatsvinden. Indien beide Partijen akkoord gaan met een verlenging, zal deze verlenging onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur als de oorspronkelijke Overeenkomst plaatsvinden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Scale&Grow is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Scale&Grow voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Scale&Grow.
 2. Indien Scale&Grow in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen bepaald is in dit artikel, zal de totale aansprakelijkheid van Scale&Grow beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Scale&Grow uitkeert.  
 4. Indien Scale&Grow toch aansprakelijk gesteld kan worden voor directe schade, dan wordt onder directe schade uitsluitend verstaan:
  a. redelijke kosten die Community lid zou moeten maken om de prestatie van Scale&Grow aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Community lid wordt ontbonden;
  b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  c. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Community lid aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 5. Community lid vrijwaart Scale&Grow voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
 6. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 (zes) maanden, dan wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Community lid de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Scale&Grow meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Scale&Grow vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 8. Scale&Grow is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.
 9. Scale&Grow is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Scale&Grow is uitgegaan van door Community lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Community lid deze gegevens te laat heeft opgeleverd.
 10. Scale&Grow is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor de besluitvorming door Community lid. Ook in het geval dat Scale&Grow Community lid van advies, blijft Community lid volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eigen besluitvorming.
 11. Community lid begrijpt dat de communicatie via de community (grotendeels) onafhankelijk van Scale&Grow plaatsvindt. Scale&Grow draagt derhalve geen enkele verantwoordelijkeid c.q. aansprakelijkheid voor de uitingen die zijn gedaan in de community en al hetgeen dat samenhangt met deze community, voor zover Scale&Grow daarin aantoonbaar geen aandeel heeft gehad.

Artikel 8: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Scale&Grow in de nakoming van enige verplichting jegens Community lid niet aan Scale&Grow kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Scale&Grow onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Community lid geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Scale&Grow kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen, computervirussen, onbereikbare online services, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen en maatregelen van overheidswege.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Scale&Grow niet aan zijn verplichtingen jegens het Community lid kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Scale&Grow niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtsituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, dan hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Scale&Grow is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Scale&Grow als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 3. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Scale&Grow recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.

Artikel 9A: Garantie

 1. Scale&Grow staat ervoor in dat de aangeboden Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Deze garantie vervalt echter indien het Communitylid zijn verplichtingen zoals vermeld in artikel 5B van deze algemene voorwaarden niet nakomt.
 2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1, en in aanvulling op het bepaalde in artikel 9B, doet Scale&Grow uitdrukkelijk geen concrete uitspraken c.q. beloftes over de concreet te behalen (financiële) resultaten zoals te behalen winsten (omzet). Dit is in lijn met het gegeven dat Scale&Grow slechts werkt op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit zal echter in zeer uitzonderlijke gevallen het geval zijn en een Community lid mag er niet al te snel vanuit gaan dat er met hem een dergelijke afwijkende afspraak is gemaakt.

Artikel 9B: Income disclaimer

 1. Onderdeel van de Dienst van Scale&Grow kan zijn het geven van een inschatting over het verdienpotentieel van het Community lid. Hier kan het Community lid echter geen rechten aan ontlenen. Het daadwerkelijke resultaat c.q. het uiteindelijke inkomen is namelijk van meerdere factoren afhankelijk, waaronder enkele factoren die in de invloedsfeer van het Community lid liggen. Denk aan het leveren van diens best effort gedurende het traject, de oplettendheid tijdens de calls- en coachingssessies en het goed gebruik maken van de modules. Scale&Grow maakt dus mogelijk een inschatting, maar doet ten aanzien van deze inschatting geen beloftes. 

Artikel 10: Honorarium/Prijzen 

 1. Alle bedragen zijn in euro’s (EUR) en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
 2. Scale&Grow behoudt zich het recht voor om 1x (éénmaal) per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Scale&Grow behoudt zich het recht voor 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Scale&Grow in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Community lid door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag. Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door Scale&Grow tussentijds worden verhoogd indien de tarieven van haar toeleverancier van bijvoorbeeld stroom, datacenter, software en (public) cloud oplossingen stijgen. Voorgaande met een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag en zonder de mogelijkheid voor het Community lid om de Overeenkomst op te zeggen.
 4. Scale&Grow heeft daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid. In dat geval heeft Community lid een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. Scale&Grow zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Community lid mededelen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Scale&Grow niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 11: Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door het Communitylid verschuldigde bedragen direct en in zijn volledigheid te worden voldaan middels automatische incasso. Het Communitylid machtigt hierbij Scale&Grow om de verschuldigde bedragen van zijn/haar bankrekening af te schrijven. Deze machtiging blijft van kracht gedurende de looptijd van de Overeenkomst, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen tussen beide partijen.
 2. In het geval dat het niet mogelijk is om betalingen via automatische incasso te incasseren vanwege onvoldoende saldo, blokkering van de bankrekening, of om welke andere reden dan ook, zal Scale&Grow het Communitylid hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Het Communitylid stemt ermee in om binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de kennisgeving van Scale&Grow voor alternatieve betalingsregelingen te zorgen om de openstaande bedragen te voldoen.
 3. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is het Community lid in verzuim. Hierdoor is Community lid ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is Scale&Grow gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. Community lid heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Scale&Grow te melden.
 5. Indien het Community lid niet (tijdig en/of geheel) aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan behoudt Scale&Grow zich het recht voor om geen (verdere) uitvoering te geven aan de Overeenkomst c.q. opdracht, tot het moment dat de betaling van het Community lid op de bankrekening van Scale&Grow is binnengekomen.
 6. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Scale&Grow op Community lid en de verplichtingen van Community lid jegens Scale&Grow direct opeisbaar.
 7. De door Community lid gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Community lid aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12: Klachten

 1. Community lid kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 1 (één) maand nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Scale&Grow terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 2. De Community lid dient Scale&Grow in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Scale&Grow is gemeld, dan wordt de Dienst geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.
 4. Community lid kan in ieder geval geen klachten indienen die betrekking hebben op de uitvoering van de Overeenkomst. Dergelijke klachten worden door Scale&Grow niet in behandeling genomen.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van het Community lid niet op, indien het Community lid handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 13: Overdracht

 1. Rechten en plichten van Community lid uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van Scale&Grow. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14: Meerwerk

 1. Indien Scale&Grow op verzoek van Community lid of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke toestemming van Community lid, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, dan zullen deze werkzaamheden of prestaties door Community lid worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Scale&Grow. Community lid is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Community lid aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Scale&Grow Community lid altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk. 

Artikel 15: Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Scale&Grow uitgevoerde Overeenkomst rusten bij Scale&Grow of diens licentiegevers. Community lid verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Community lid is uitgesloten.
 2. De door Scale&Grow verstrekte stukken aan Community lid (‘handouts’) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Community lid. Het is Community lid niet toegestaan om de verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door Scale&Grow is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Scale&Grow.
 3. Scale&Grow heeft het recht om de naam en het logo van Community lid te gebruiken als referentie of promotie, tenzij Community lid hiertegen een Schriftelijk bezwaar indient.
 4. Community lid vrijwaart Scale&Grow voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
 5. Indien Community lid handelt in strijd met dit artikel is Community lid een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 30.000 EUR, onverminderd het recht van Scale&Grow op schadevergoeding.

Artikel 16: Beheer

 1. Scale&Grow is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten, waaronder de door Scale&Grow voor zijn Diensten gebruikte tools.
 2. Community lid zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht.
 3. Community lid is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruikers- en toegangsrechten. Community lid zal passende en redelijke maatregelen treffen om onbevoegd gebruik te voorkomen. Het is Community lid niet toegestaan om gebruiks en/of toegangsrechten te delen met Derden.
 4. Community lid zal de door Scale&Grow gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst(en) te allen tijde opvolgen.
 5. Scale&Grow is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar Diensten te wijzigen.
 6. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Scale&Grow een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van het Community lid, zal zo spoedig mogelijk aan Community lid kenbaar worden gemaakt. Community lid kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.
 7. Scale&Grow behoudt zich het recht voor om technische Diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Scale&Grow beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Community lid de technische Diensten blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen. Community lid komt in deze omstandigheden nimmer een recht op schadevergoeding of compensatie toe.        
 8. Scale&Grow is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Scale&Grow te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de Diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Community lid jegens Scale&Grow ontstaat.
 9. Scale&Grow zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de technische Diensten zo hoog mogelijk te houden. Hieromtrent kunnen echter geen concrete toezeggingen worden gedaan en Community lid kan hier derhalve geen rechten aan ontlenen, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 17: Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Community lid in het kader van de Overeenkomst van Scale&Grow heeft verkregen, is verplicht voor Community lid. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet alleen ten aanzien van informatie die rechtstreeks van Scale&Grow afkomstig is, maar strekt zich ook uit tot vertrouwelijke informatie die wordt gedeeld door andere leden van de community van Scale&Grow. Informatie is vertrouwelijk indien dit door Scale&Grow is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Community lid lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Community lid, ongeacht of de overtreding aan Community lid kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Scale&Grow een direct opeisbare boete van 30.000 EUR verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Scale&Grow, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18: Medewerkersbeding

 1. Het Community lid zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan, slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Scale&Grow, medewerkers van Scale&Grow die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen, danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 19: Toepasselijk recht

 1. Op Overeenkomsten tussen Scale&Grow en Community lid, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Community lid en Scale&Grow zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Scale&Grow gevestigd is.

Artikel 20: Survival

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 21: Wijziging of aanvulling

 1. De gewijzigde of aangevulde voorwaarden treden in werking vanaf het moment dat de hernieuwde variant is gepubliceerd op de website van Scale&Grow en het Community lid hiervan op de hoogte is gesteld.
 2. Scale&Grow is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Scale&Grow Community lid tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen. 
 1.  

Klaar voor de volgende stap? Wij helpen je graag op weg

Meld je dan aan voor onze updates! Je hoort als eerste het laatste nieuws en krijgt updates over nieuwe tools.

Klaar voor de volgende stap? Wij helpen je graag op weg

Market value proposition disruptive channels early adopters twitter backing responsive web design conversion MVP assets release.

Klaar voor de volgende stap? Wij helpen je graag op weg

Meld je dan aan voor onze updates! Je hoort als eerste het laatste nieuws en krijgt updates over nieuwe tools.

Klaar voor de volgende stap? Wij helpen je graag op weg

Market value proposition disruptive channels early adopters twitter backing responsive web design conversion MVP assets release.

Klaar voor de volgende stap? Wij helpen je graag op weg

Meld je dan aan voor onze updates! Je hoort als eerste het laatste nieuws en krijgt updates over nieuwe tools.

Klaar voor de volgende stap? Wij helpen je graag op weg

Market value proposition disruptive channels early adopters twitter backing responsive web design conversion MVP assets release.

Klaar voor de volgende stap? Wij helpen je graag op weg

Meld je dan aan voor onze updates! Je hoort als eerste het laatste nieuws en krijgt updates over nieuwe tools.

Klaar voor de volgende stap? Wij helpen je graag op weg

Market value proposition disruptive channels early adopters twitter backing responsive web design conversion MVP assets release.

Klaar voor de volgende stap? Wij helpen je graag op weg

Meld je dan aan voor onze updates! Je hoort als eerste het laatste nieuws en krijgt updates over nieuwe tools.

Klaar voor de volgende stap? Wij helpen je graag op weg

Market value proposition disruptive channels early adopters twitter backing responsive web design conversion MVP assets release.

Klaar voor de volgende stap? Wij helpen je graag op weg

Meld je dan aan voor onze updates! Je hoort als eerste het laatste nieuws en krijgt updates over nieuwe tools.

Klaar voor de volgende stap? Wij helpen je graag op weg

Market value proposition disruptive channels early adopters twitter backing responsive web design conversion MVP assets release.

Printen

Download een leeg template om op groot formaat uit te printen.

Printen

Download een leeg template om op groot formaat uit te printen.

Printen

Download een leeg template om op groot formaat uit te printen.

Revenue Streams

Stap 5: inkomstenstromen
Omschrijf hoe het bedrijf omzet genereert. Alle inkomsten van de verkoop van producten, diensten of andere activiteiten vallen onder omzet.

 • Waarvoor betalen de klanten op dit moment?
 • Op welke manier kunnen klanten betalen?
 • Betalen klanten eenmalig, in termijnen of periodiek?

Cost Structure

Het maken en leveren van producten en diensten aan je klanten zal kosten met zich mee brengen. Bepaal de belangrijkste kosten voor je bedrijf.

 • Welke kernmiddelen kosten het meeste geld?
 • Welke kernactiviteiten kosten het meeste geld?

Channels

Bepaal hoe je de klanten kan bereiken met jouw aanbod.

 • Welke communicatiekanalen gebruikt je bedrijf?
 • Welke verkoopkanalen gebruikt je bedrijf?
 • Welke kanalen gebruik je om je producten of diensten aan de klant te leveren?

Key Resources

Bepaal de belangrijkste middelen voor je bedrijf. Kernmiddelen kunnen fysiek, financieel, intellectueel of menselijk zijn.

 • Welke middelen zijn nodig om je producten of diensten te ontwikkelen, produceren en onderhouden?
 • Welke middelen heeft je bedrijf nodig om de kanalen te onderhouden?
 • Welke middelen zijn nodig om de relatie met je klant in stand te houden?

Customer Segments

Omschrijf de verschillende groepen, personen of organisaties die je wilt bereiken en bedienen.

 • Wie gaan jouw producten of diensten kopen?
 • Is jouw klant een consument of een bedrijf?
 • Wat zijn de kenmerken van jouw klant?

Customer Relations

Welke soort relatie heeft je bedrijf met de klant. Dit kan variëren van persoonlijk tot geautomatiseerd.

 • Is er sprake van een éénmalige transactie, of verwacht je ook herhaalaankopen?
 • Is de koper anoniem of krijg je ook de beschikking over klantgegevens?
 • Is er sprake van een contract of abonnement?
 • Hoe persoonlijk is je relatie met de klant?
 • Levert je bedrijf maatwerk of hetzelfde product voor iedereen?

Value Propositions

Beschrijf het product of de dienst dat waarde schept voor je klanten.

 • Welke producten of diensten verkoop je?
 • Wat is het probleem van de klant dat jij oplost?
 • Waarom zou een klant jouw producten of diensten kopen?

Key Activities

Beschrijf de belangrijkste activiteiten die je bedrijf moet uitvoeren.

 • Welke activiteiten zijn nodig om je producten en diensten te ontwikkelen en onderhouden?
 • Welke activiteiten zijn nodig om de kanalen op te zetten en in stand te houden?
 • Wat zijn de activiteiten die je bedrijf moet uitvoeren om klantrelaties te onderhouden?

Key Partners

Omschrijf de leveranciers en partners waarvan je bedrijf afhankelijk is. Je kan samenwerken met partners om risico te verlagen of kernmiddelen te bemachtigen.

 • Wie zijn jouw partners of leveranciers?
 • Welke middelen ontvang je van hen?
 • Welke activiteiten doen je partners?

binding

Op welke manier kan er contact zijn tussen de (potentiële) klant en jouw organisatie in deze fase. Bekijk hierbij ook de hierboven vermelde gedachten en acties van de klant. Waar faciliteer je deze en waar zitten nog kansen? Elk contactpunt tussen de klant en de organisatie is een apart touchpoint.

herhaalaankoop

Op welke manier kan er contact zijn tussen de (potentiële) klant en jouw organisatie in deze fase. Bekijk hierbij ook de hierboven vermelde gedachten en acties van de klant. Waar faciliteer je deze en waar zitten nog kansen? Elk contactpunt tussen de klant en de organisatie is een apart touchpoint.

gebruiken

Op welke manier kan er contact zijn tussen de (potentiële) klant en jouw organisatie in deze fase. Bekijk hierbij ook de hierboven vermelde gedachten en acties van de klant. Waar faciliteer je deze en waar zitten nog kansen? Elk contactpunt tussen de klant en de organisatie is een apart touchpoint.

beslissen

Op welke manier kan er contact zijn tussen de (potentiële) klant en jouw organisatie in deze fase. Bekijk hierbij ook de hierboven vermelde gedachten en acties van de klant. Waar faciliteer je deze en waar zitten nog kansen? Elk contactpunt tussen de klant en de organisatie is een apart touchpoint.

overwegen

Op welke manier kan er contact zijn tussen de (potentiële) klant en jouw organisatie in deze fase. Bekijk hierbij ook de hierboven vermelde gedachten en acties van de klant. Waar faciliteer je deze en waar zitten nog kansen? Elk contactpunt tussen de klant en de organisatie is een apart touchpoint.

Oriënteren

Op welke manier kan er contact zijn tussen de (potentiële) klant en jouw organisatie in deze fase. Bekijk hierbij ook de hierboven vermelde gedachten en acties van de klant. Waar faciliteer je deze en waar zitten nog kansen? Elk contactpunt tussen de klant en de organisatie is een apart touchpoint.

binding

 • Welke vragen stelt een klant aan zichzelf of anderen tijdens deze fase?
 • Welke overwegingen en keuzes maakt hij/zij en welke beslissingen worden genomen?
 • Wat zijn pijnpunten voor de klant in deze fase?
 • Waar/hoe ervaart de klant deze fase als succesvol?
  – Beschrijf de belangrijkste 3 tot 6 onderwerpen als een los touchpoint.

herhaalaankoop

 • Welke vragen stelt een klant aan zichzelf of anderen tijdens deze fase?
 • Welke overwegingen en keuzes maakt hij/zij en welke beslissingen worden genomen?
 • Wat zijn pijnpunten voor de klant in deze fase?
 • Waar/hoe ervaart de klant deze fase als succesvol?
  – Beschrijf de belangrijkste 3 tot 6 onderwerpen als een los touchpoint.

gebruiken

 • Welke vragen stelt een klant aan zichzelf of anderen tijdens deze fase?
 • Welke overwegingen en keuzes maakt hij/zij en welke beslissingen worden genomen?
 • Wat zijn pijnpunten voor de klant in deze fase?
 • Waar/hoe ervaart de klant deze fase als succesvol?
  – Beschrijf de belangrijkste 3 tot 6 onderwerpen als een los touchpoint.

beslissen

 • Welke vragen stelt een klant aan zichzelf of anderen tijdens deze fase?
 • Welke overwegingen en keuzes maakt hij/zij en welke beslissingen worden genomen?
 • Wat zijn pijnpunten voor de klant in deze fase?
 • Waar/hoe ervaart de klant deze fase als succesvol?
  – Beschrijf de belangrijkste 3 tot 6 onderwerpen als een los touchpoint.

overwegen

 • Welke vragen stelt een klant aan zichzelf of anderen tijdens deze fase?
 • Welke overwegingen en keuzes maakt hij/zij en welke beslissingen worden genomen?
 • Wat zijn pijnpunten voor de klant in deze fase?
 • Waar/hoe ervaart de klant deze fase als succesvol?
  – Beschrijf de belangrijkste 3 tot 6 onderwerpen als een los touchpoint.

Oriënteren

 • Welke vragen stelt een klant aan zichzelf of anderen tijdens deze fase?
 • Welke overwegingen en keuzes maakt hij/zij en welke beslissingen worden genomen?
 • Wat zijn pijnpunten voor de klant in deze fase?
 • Waar/hoe ervaart de klant deze fase als succesvol?
  – Beschrijf de belangrijkste 3 tot 6 onderwerpen als een los touchpoint.